2012-2013 Açılış Konuşması
02 Ocak 2013 15:53

FARABİ PROGRAMI

Farabi Programı öğrencilerimizi kendi mezunlarımızdan beklediğimiz kalite güvence sistemi uyarınca aynı değerleri kazanacakları prensibi ile yetiştiriyoruz. Bu prensiplerin başında eğitimde sürdürülebilir gelişme kavramı gelmektedir.

Eğitimde Sürdürülebilir Gelişme Kavramı

Küresel yakınsama, toplam kalite ve sürekli gelişim kavramlarını getirdi.

Geleceğin mesleklerinde topluma daha iyi katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla sürdürülebilir gelişme yaklaşımı, sistem temelli bilgi ve becerilerin artırılması; problemleri çözme yeteneğine sahip geniş ölçekli bir sistem yaklaşımının uygulamalarda benimsenmesi ilkesiyle uyumludur.

Sürdürülebilir gelişme teknik odaklı değil süreç odaklıdır (yaşam kalitesi, sağlık, emniyet süreçleri). Buna karşılık, günümüzde eğitim hala büyük ölçüde süreç odaklı değil, teknik odaklıdır. Sürdürülebilir gelişmenin eğitim programlarında yer bulması, eğitimde sorgulama ve sistematik düşüncenin ön plana alınması ve takım odaklı çalışmaya önem verilmesi ile gerçekleşebilir.

Eğitim sürecinde sürdürülebilir gelişme kavramı ilkelerinin gelecek kuşaklardaki etkisi uzun dönemde algılanabilir. Ancak kurumlar arası işbirliği ve uzaktan eğitim desteği ile eğitim programları küresel bir seviyeye taşınabildiğinde ve hayat boyu eğitim programları ile bütünleşerek karar verici konumdaki mezunlara ulaştığında, sürdürülebilir gelişmenin etkisi orta vadede de görülmeye başlayacaktır. 

Farabi Programı öğrencilerimizi kendi mezunlarımızdan beklediğimiz kalite güvence sistemi uyarınca aynı değerleri kazanacakları prensibi ile yetiştiriyoruz.

“Mezunlarımız toplumun sağlık, güvenlik ve refahını en üstte tutarak, mesleki görevlerini sürdürülebilir gelişme prensiplerine uyumlu olarak gerçekleştirmelidirler”

1) Toplumun ekonomik ve sosyal gücü olan yapısal çevrenin işletimcisi, planlayıcısı, tasarımcısı veya yapımcısı

2) Doğal çevre ve kaynakların koruyucusu ve yöneticisi

3) Kamu, özel ve akademik sektörler arasında fikir ve teknolojinin öncüsü ve bütünleştiricisi

4) Kamusal alan ve altyapı politikasını şekillendiren karar ve tartışmaların lideri olması hedeflenmiştir.

a) Çevrenin Korunması İlkeleri

• Kaynak tüketiminin en aza indirgenmesi (Koruma)
• Atıkların en aza indirgenmesi ve kirliliğin önlenmesi (Koruma)
• Yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir kaynakların kullanımı (Yenilenebilir/Dönüştürülebilir)
• Kaynakların geri dönüştürülmesinin en üst seviyeye çıkarılması (Geri Dönüştürme)
• Kaynakların yeniden kullanımının en üst seviyeye çıkarılması (Yeniden Kullanım)
• Geri dönüştürülmüş kaynak kullanımının en üst seviyeye çıkarılması (Geri Dönüştürme)
• Doğal çevrenin korunması, zehirli ve kirli atıkların arıtılması ve kontrol altında olması (Koruma)

b) Ekonomik Gelişme İlkeleri

• Üretimin ve hizmetlerin artırılması (Büyüme)
• Ekonomik katma değerin üst seviyeye çıkarılması (yerel kaynak kullanımının üst seviyeye çıkarılması) (Verimlilik)
• Maliyetlerin düşürülmesi ve alım gücünün artırılması (Satın Alınabilirlik)

c) Sosyal Gelişme İlkeleri
• Çevrenin oluşturulmasında kalitenin artırılması (Kalite)
• Sosyal adaletin geliştirilmesi (Adalet)
• Sosyal güvencenin sağlanması (Güvenlik)
• Yerel kimlik ve kültürel değerlerin korunması (Koruma)

d) Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi İlkeleri
• Kurumsal yapıların geliştirilmesi (Kurumsallaşma)
• Sektörde yer alan bütün aktörlerde hayat boyu öğrenme sürecinin yerleştirilmesi (Eğitim)
• Sektörde yer alan bütün aktörleri teknik, bilgi ve teknoloji gibi temel açılardan güçlendirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi (AR-GE)
• Ulusal ve uluslararası seviyede kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi (İşbirliği)
• Karar alma süreçlerinde katılımcılığın sağlanması (Katılımcılık)
• Saydamlık (Şeffaflık)
• Yönetimde istikrar ve devamlılık (İstikrar)
• Hesap verebilirlilik (Sorumluluk)

Üniversite eğitiminde genel olarak “bir kere öğren ve sürekli anlat” anlayışı hüküm sürmektedir.

Oysa,

Üniversite eğitimi, çevre politikaları, etik kavramları, hukuk bilgisi, yönetim becerileri, temiz üretim, kaynak verimliliği, çevre bilinci ile tasarım, çevresel etki değerlendirmesi konularında farkındalık sağlamalıdır.

Bu farkındalık örneğin Problem Tabanlı Öğrenme (PTÖ) yolu ile sağlanabilir. 

“Bana anlatırsanız unuturum, bana gösterirseniz hatırlarım, beni dahil edersiniz, anlarım”.  Duyar ve unuturum, görür ve hatırlarım, yapar ve anlarım. Konfiçiüs (MÖ 550-479). 

Düşünmeden öğrenmek sakıncalı; öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir.” Konfiçiüs (MÖ 550-479).

Problem tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme, liderlik, yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin gelişmesi ve verimli bir ekip çalışması sağlanması için uygulanabilir bir yöntemdir.

Ekip çalışması, çok yönlü çözüm tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlar. Sektörden deneyiminin aktarılması ile ilk iş tecrübelerinde öğrencilerin karşılaşacakları problemlere ve sürdürülebilir gelişmeye yönelik eğitim de verilir.

. Kamu sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma
. Toplum yararını gözetme
. Etik davranış ve mesleki sorumluluk ilkelerini uygulama
. Kamu politikası ve yönetimi ilkeleri geliştirme

Temel ilkeler doğrultusunda, öğrencilerin problemlere en uygun çözüm konusunda karar verme becerilerini artırma; toplum ve çevre bilincini, kurumsal etkenleri ve etik değerleri gözetme, yani sürdürülebilirlik kavramının uygulamaları verilmelidir.

Sonuç olarak, çevresel, ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmek için hayat boyu öğrenme sürecinde kurumsal ve eğitsel yapının sürdürülebilir gelişme ilkeleri ile de güçlendirilmesi gereklidir.

Eğitim içeriğinin planlanması aşamasında öğrencilere kazandırılması gereken temel ilkeler:

1. Sentez Yeteneği: Çevresel kırılganlığı ve toplumsal ihtiyaçları bir arada gözeten analiz ve sentezlerin bütünleştirici sürecinde yer almak.

2. Analiz Yeteneği: Problemi tanımlamaya yönelik eleştirel düşünme ve analiz yeteneğinin kazandırılması.

3. Algı Yeteneği: Endüstriyel ve ekonomik gelişmelerin, çevre bilinci ile toplum yararına kullanılması için gereken algı düzeyinin ve farkındalığın geliştirilmesi.

Hayat boyu öğrenme sürecinizde bu yeteneklerle donanmış olarak eğitiminizin buradaki basamağını tamamlamanızı diliyorum.

Burada geçireceğiniz dönemlerin hayatınıza kültürel/sosyal gelişiminiz ve kariyerinize olan katkı açılarından yeni bir pencere olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Can Balas
Kurum Koordinatörü